Darkside Blues Cartaz

Darkside Blues Cartaz

Darkside Blues

Amazon » eBay »

"Darkside Blues" 83 minuto horror / mystery / animation 1994, dirigido por Yoshimichi Furukawa. O elenco principal é composto por Kotono Mitsuishi, Hideyuki Hori, Maki Kachisa, Akira Natsuki, Koichi Yamadera e Akio Otsuka.

Detalhes

Elenco & Equipa


CinematografiaPapéis