Yamato Takeru Cartaz

Yamato Takeru Cartaz

Yamato Takeru

Amazon » eBay »

"Yamato Takeru" 105 minuto adventure / fantasy 1994, dirigido por Takao Okawara. O elenco principal é composto por Akira Koieyama, Yasuko Sawaguchi e Masahiro Takashima.

Yamato Takeru

Detalhes

Elenco & Equipa

Dirigido por


Escrito por


Cinematografia


Edição